Ons studiebureau is als volgt gestructureerd : per project wordt een projectmanager aangesteld die zowel de opvolging en coördinatie van het project verzorgt als de taken verdeelt en oplossingen biedt aan het projectteam. Zo'n projectteam bestaat steeds uit minstens 3 leden : een projecttekenaar, een projectleider ontwerp en een projectleider uitvoering. Gedurende het ganse bouwproces blijven deze personen instaan voor de vooruitgang van het dossier. Daarnaast hebben wij ook deskundigen opgeleid die in diverse materies als ruimtelijke planning, mobiliteit, milieu, ... op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.

Rekening houdend met de 50 jaar ervaring in zowel de afwerking van ontwerpstudies als het oplossen van plots opduikende uitvoeringstechnische problemen, durven wij te beweren dat wij ons in de loop der jaren zodanig hebben georganiseerd dat aan elk probleem een kwaliteitsvolle oplossing binnen de gestelde termijn kan geboden worden.

Vanaf de start na onze aanstelling van een project tot en met de voorlopige oplevering van de uitgevoerde werken begeleiden wij onze opdrachtgever in de realisatie van het project. Vandaag zijn wij met gemiddeld 250 actieve projecten bezig, die zich in ofwel ontwerpfase of uitvoeringsfase bevinden. Bij elk project, klein of groot, wordt dezelfde methodologie en kwaliteitsbewaking toegepast.

Gezien het takenpakket inherent aan onze beroepsactiviteit de laatste jaren diende te worden uitgebreid
met veiligheidscoördinatie, grondverzetregeling, private afkoppelingen, sloopinventaris of archeologische prospectie, hebben wij quasi onmiddellijk de nodige opleidingen gevolgd zodat onze opdrachtgevers op een correcte wijze of met het juiste advies konden worden bijgestaan. Vandaag kunnen wij alle taken (zowel van administratieve als van technische aard) van een infrastructuurproject aanbieden, wat een meerwaarde is voor de organisatie en coördinatie ervan.

Onze voornaamste opdrachtgevers zijn :

  • diverse gemeentebesturen (zie werkterrein);
  • de rioolbeheerders Infrax en RIO-P;
  • de NV Aquafin voor de collectorprojecten ten behoeve van de waterzuivering;
  • de Provincie West-Vlaanderen voor de waterbeheersing van waterlopen 2° categorie of de aanleg van fietspaden in kader van het Fietsfonds;
  • de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) voor de projecten inzake infrastructuur voor sociale huisvesting;
  • het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest voor de herinrichting van doortochten of de aanleg van nieuwe wegen en fietspaden (via modules van het Mobiliteitsconvenant);
  • de intercommunale W.V.I. en Leiedal voor de infrastructuur van woongebieden en bedrijvenzones;
  • de afvalbeheer-intercommunales MIROM, IVIO en IMOG;
  • diverse sociale huisvestingmaatschappijen;
  • diverse private verkavelaars en projectontwikkelaars.

Gelet op onze doelbewust gekozen beperkte actieradius en discipline, zijn wij in staat met een multidisciplinair team onder familiaal beheer aan onze opdrachtgevers een vlotte dienstverlening aan te bieden, onder het motto : BAANBREKEND ONTWERP VAN MODERNE INFRASTRUCTUUR MET EEN KWALITEITSWAARBORG GESTAAFD DOOR ERVARING EN KNOW-HOW.